چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره


چه ميشود مگر

                        غروب آفتاب آرزو کمی کند درنگ

                       که شايد اين سوار پر غبار هم

                                                                               به گرد پای او رسد........
گزارش تخلف
بعدی